การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 19:28 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) กำหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 กำหนดให้มีการจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลำดับ โโดยขอความร่วมมือให้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดสอบ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้หัวหน้าสนามสอบ/ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นสถานที่จัดสอบ/ตัวแทนศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการจัดสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1
        2. แจ้งข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบตามคำสั่งฯที่ส่งมาพร้อมนี้ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการจัดสอบ ให้บันทึกมอบหมายผู้ทำหน้าที่แทน
        3. โรงเรียนมอบหมายครูผู้สอนนำนักเรียนเข้าสอบ ตามวัน เวลา สถานที่กำหนดตามสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
        4. กรณีที่นักเรียนไม่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ใหห้บันทึกตามแบบ สทศ.5 แล้วนำไปยืนในวันเข้าสอบ
        5. กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอแก้ไขข้อมูล ให้บันทึกตามแบบ สทศ.6 พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน นำไปยื่นต่อครูผู้คุมสอบในวันเข้าสอบ
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม