การสร้างความ เข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning : BBL ตามแนวคิดมอนเทสซอริ (Montessori) ระดับปฐมวัย ระยะที่ 2

โพสต์10 เม.ย. 2560 07:32โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม,ปลาปากราษฎร์บำรุง และโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา...ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นผู้แทนในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning : BBL ตามแนวคิดมอนเทสซอริ (Montessori) ระดับปฐมวัย ระยะที่ 2ให้กับศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนระดับปฐมวัย เขตพื้นที่ละ 4 คน นั้น
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อบรมในรุ่นที่ 1 โดยอบรมในรุ่นที่ 1 โดยอบรมในวันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด จึงให้โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนปฐมวัยตามแบบตอบรับการเข้าอบรม พร้อมนำอุปกรณ์อุปกรณ์เพื่อประกอบการผลิตสื่ออบรมไปในวันอบรมนั้น โดยเบิกงบประมาณในการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments