การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษา เข้าสู่อุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

โพสต์27 ส.ค. 2561 02:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2561 02:13 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย....ด้วย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กำหนดจัดการอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม" ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรภาคการศึกษาในจังหวัดนครพนม จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 27--28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย และครูโรงเรียนประธานเครือข่าย จำนวน 1 คน รวมเครือข่ายละ 2 คน เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) จะรับผิดชอบค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางขอความอนุเคราะห์เบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม