การเสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (์NT)

โพสต์6 ก.พ. 2562 00:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 00:30 ]
เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกาษาขั้นพื้นฐาน ทุกศูนย์...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประเมินความสามารถวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันทีี่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ดังนี้
        1. ให้ศูนย์เครือข่าย ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน (ตามสิ่งที่แนบมาด้วย)
        2. กรณีโรงเรียนเอกชนและการศึกษาพิเศษ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์เครือข่ายฯใกล้เคียงให้ศูนย์เครือข่ายฯ นั้น แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับโรงเรียนในศูนย์ด้วย เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการตามที่ประชุมแล้วให้ศูนย์เครือข่ายส่งไฟล์รายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว (ไฟล์ word) ทาง e-mail : pornchai.suwannabamrung@gmail.com ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562....คลิกอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม