การเสนอชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ

โพสต์9 ก.พ. 2560 20:22โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2560 20:23 ]
เรียน ผู้อำนวยก่ารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน... ตามที่ สพฐ.มีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน คั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2560 นั้น องค์การค้าของ สกสค. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้จัดพิมพ์หนังสือรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในระดับชั้น ป.1-ม.6  :ซึ่งมีเนื้อหาถูกต้องตามหลักสูตร และตรงตามตัวชี้วัด โดยได้รับต้นฉบับจาก สพฐ. และ สสวท. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2560 องค์การค้าของ สกสค.ขอเสนอหนังสือเรียนที่เป็นต้นฉบับของ สพฐ. และ สสวท. โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ได้พิจารณาเลือกใช้จัดการเรียนการสอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา หรือศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดขององค์การค้าของ สกสค. จำนวน 31 ศูนย์ทั่วประเทศ รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โรงเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายค้าส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 253 8 3033 ต่อ 521, 512, 516, 518 โทรสาร 0 2530 2026 29 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.SUKSAPANPANIT.COM....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม