การสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนภาษาไทย

โพสต์28 ส.ค. 2559 05:17โดยnpm1 admin
เรียน ประธานเครือข่าย/ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะจัดทำแผน/โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของครูในสังกัด ตามนโยบาย "นักเรียนชั้น ป.1 เมื่อเรียนจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม" เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงกับความต้องการของแต่ลพบุคคล จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งให้ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน ได้ดำเนินการตอบแบบสำรวจที่เว็บไซต์ "ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.นครพนม เขต 1" (www.supnkp1.com) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 คลิกอ่านรายละเอียดหนังสือราชการแจ้งที่ไฟล์แนบค่ะ
        1. หนังสือราชการ
ĉ
npm1 admin,
28 ส.ค. 2559 05:17
Comments