การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์24 ก.ย. 2561 06:39โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 06:40 ]
เรียน ประธานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาตามบัญชีที่แนบ...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นั้น
        สพป.นครพนม เขต 1 เครือข่าย/โรงเรียนไปจัดนิทรรศการ นำเสนอผผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบบัติงาน ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1....คลิกอ่านรายละเอียด