การประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 (การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ)

โพสต์5 มิ.ย. 2560 10:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2560 10:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง... ด้วย สพฐ. มีการประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดที่อ้างอิงตามยุทธศาสตร์ที่ 1-6 โดยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมีการประเมินตนเองทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ในรอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน
        สพป.นครพนม เขต 1 ขอแจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน เข้ารับการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยขอให้โรงเรียนเข้าเว็บไซต์เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลการเข้าระบบ ให้เป็นปัจุบัน และศึกษาขั้นตอน วิธีการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ทางเว็บไซต์วิถีพุทธ (www.vitheebuddha.com) ซึ่งมรการกำหนดเวลาการประเมินรอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments