การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ก.พ. 2560 09:33โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 09:34 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมทางการศึกษาเอกชน...ด้วย สพฐ. กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 ทุกคน 
    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครพนม เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 ดังคำสั่งที่ส่งมาด้วย 1 และให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ดำเนินการ ดังนี้
    1. เสนอรายชื่อครูปฐมวัยที่สอนประจำชั้นอนุบาล 2 หรือสอนประจำชั้นอนุบาล 3 (ในโรงเรียนเอกชน) ให้ประธานเครือข่ายเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน ตามแนวดำเนินการประเมินนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.นครพนม เขต 1
    2. โรงเรียนทุกแห่งสำเนาคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 3 เล่ม และ CD เพลงบรรเลง ที่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (http://npm1.esdc.go.th/) และศึกษาเอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตามเอกสารหมายเลข 2 ทั้งนี้ให้ดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 จากนั้นให้รายงานผลการประเมิน ตามคู่มือบันทึกข้อมูลเอกสารหมายเลข 3 ทาง AMSS++ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2546 จากนั้นให้รายงานผลการประเมินตามคู่มือบันทึกข้อมูล เอกสารหมายเลข 3 ทาง AMSS++ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560

คลิกอ่านรายละเอียเพิ่มเติม

Comments