การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์20 มิ.ย. 2560 07:12โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2560 07:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน... ด้วย สพฐ.ได้กำหนดให้ดรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน การรู้เรื่องการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครพม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้
        1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ตามระเบียบการจัดสอบโดยแต่งตั้งจากครูผู้สอน หรือครูปรจำชั้นทำหน้าที่ดำเนินการสอบภายในโรงเรียนของตนเอง
        2. ให้โรงเรียนดาวน์โหลดคู่มือการวัดและประเมินผล ครู่มือคำชี้แจงการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล และแบบบันทึกข้อมูล ที่ส่งมาพร้อมนี้
        3. ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดสอบในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และให้โรงเรียนรายงานผลการประเมินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - MES) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้จงได้ เนื่องจาก สพฐ.ได้กำหนดเปิดระบบการรายงาน ตั้งแต่วันที่ 19-30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น
        4. ให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลผลการประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลหาวิธีการแก้ไข หรือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไป
        5. ให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกผลการประเมิน และจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้ สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        
Comments