การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 ม.ค. 2560 03:50โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้เมื่อจบ ป.1 และมีมาตรการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และให้รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ โดยดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบทดสอบ และโปรแกรมบันทึกผลที่ www.supnkp.com
        2. รายงานผลการดำเนินการในระบบ E-MES ภายในวันที่ 31 มกราคม  2560
        3. ส่งไฟล์ที่  Excel ผลการประเมินที่ www.supnkp1.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม