การประเมินการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:39 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ).....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้จัดทำเกณฑ์ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดำเนินการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดการประเมินความพร้อม ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ 4) การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ดำเนินการประเมินความพร้อมของตนเอง รายงานผลการประเมินตนเองระยะที่ 2 ทางออนไลน์ https://forms.gle/UXsSspNeQeGroVYa6 และส่งเอกสารแบบประเมินความพร้อมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที 8 เมษายน 2562....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม