การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

โพสต์20 ก.ค. 2561 09:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2561 09:26 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ด้วยกรมส่งเสรอมสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชท่น ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน จึงจัดประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศเพื่อให้ได้รับรางวัลพระราชทาน
        การประกวโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ดังกล่าว กำหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ซึ่งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องจัดทำใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรร์ และส่งเอกสารลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่กำหนดในแต่ละภาค ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ http://office.cpd.go.th/cooptrain หัวข้อ "การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561"
        ดังนั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การประกวดให้โรงเรียนเป้าหมายต่าง ๆ ในสังกัด ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครเข้าร่วมการประกวด โดยจัดเตรียมผลงานไว้เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการตัดสิน ตามรายละเอียดการประกวดที่แนบมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียด