การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์5 ก.ค. 2562 07:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 07:53 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ และโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาร่วมกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าประกวดเพื่อเป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวด (รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม)
        บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับ (รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม) ดังนี้
        1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ เป็นตัวแทนระดับประถมศึกษา
        2. โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง เป็นตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
        จึงให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองโรงเรียน เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นตัวแทนนำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมร่วมประกวด (รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม) สำหรับวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งภายหลัง....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม