การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา และการพัฒนาผู้นำ "โรงเรียนประชารัฐ"

โพสต์2 พ.ย. 2559 10:51โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2559 01:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (21 โรงเรียน)... ด้วย สพฐ. กำหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา และการพัฒนาผู้นำ "โรงเรียนประชารัฐ" เพื่อเป็นการทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา และการพัฒนาผู้นำ "โรงเรียนประชารัฐ" และวางแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อน และการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการ (School Coordinators) ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ (School Mentors) ภาคเอกชนผู้รับผิดชอบโครงการ (School Partner) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดจัดประชุมเขตตรวจราชการที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ในการนี้ จึงให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยลงทะเบียนรายงานตัววันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ สพฐ.จะโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาให้ภายหลัง ส่วนค่าที่พัก และค่าอาหารระหว่างประชุม สพฐ.รับผิดชอบ  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเพิ่ม