การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

โพสต์3 พ.ค. 2562 04:47โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2562 04:48 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในบ้านท่า (ชุณห์ประสาทศิลป์) โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ และโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก...ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง) ให้เบิกจ่ายจากโรงเรียน...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.............