การประชุมปฏิบัติพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์26 มี.ค. 2560 23:08โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 23:09 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการวิจัย และส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และสามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้กำหนดประชุมปฏิบัติพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        

Comments