การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 เม.ย. 2562 21:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยระดมผู้เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำข้อมูลมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ต่อไป
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1แจ้งข้าราชการครูในสังกัดของท่าน จำนวน 1 ราย คือ
        1. นายจุมพลภัทร์ ตามา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ณ สถานที่จัดประชุม...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม