การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์3 เม.ย. 2560 21:03โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม...ด้วย คณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ "ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในฝันในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของ สพฐ. ในกลุ่มภาคที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแข้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองฝ่ายวิชาการหรือครูที่รับผิดชอบในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รวม 2 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ " ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ชำระได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล และให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมทางโทรสาร 043 224 175 หรือ e-mail : kanlayanawat@hotmail.com ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments