การประชุมปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

โพสต์7 พ.ค. 2561 23:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 23:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ... ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้คัดเลือก นางประเสริฐ บริโปร ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดารนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสารภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น แล้วนั้น
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้กำหนดจัดประชุมขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนแจ้ง นางประเสริฐ บริโปร ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ เข้าร่วมประชุมเตรียมการฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 และไปราชการประชุมฯในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเกินทางไปราชการจาก สพป.นครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม