การประชุมปฎิบัติการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการเพื่อลดความเหลี่ื่อมล้ำในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์23 ก.ค. 2562 09:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 00:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด        
        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมอบรมปฏิบัติการฯ ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยนำโน้ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย และเบิกค่าใช้จ่ายจากโรงเรียน. ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม