การประชุมปฎิบัติการนำเสนอความก้าวหน้าและเติมเต็มคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์26 ส.ค. 2561 10:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2561 11:01 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน...สพฐ. ดำเนินการประชุมปฎิบัติการนำเสนอความก้าวหน้าและเติมเต็มคุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้ง นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร ครูโรงเรียนบ้านสร้างหิน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย ณ จุดประชุม (ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น รวม 3,900 บาท) จากงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม