การประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์1 ส.ค. 2559 17:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2559 17:20 ]
ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 65 คน ดังนี้
    1. โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูง ลำดับที่ 1-5 (ปีการศึกษา 2556-2558) ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
    2. ประธานกลุ่มเครือข่าย ทุกกลุ่มเครือข่าย
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือที่แนบมา
    1. หนังสือราชการ  2.  บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม  3.  ตารางประชุมเชิงปฏิบติการฯ
ĉ
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว,
1 ส.ค. 2559 17:17
Comments