การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 มี.ค. 2561 17:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2561 17:13 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สพฐ. โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้แจ้งปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญ๙ีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ชั้น ป.1 - ม.6 ทางเว็บไซต์ http://www.obec.go.th ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 รอบ ดังนี้
    รอบที่ 1............
    รอบที่ 2.............
และกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 รวมทั้งให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
    ..............คลิกอ่านรายละเอียด