การพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp (รุ่นที่ 8)

โพสต์1 มิ.ย. 2560 08:28โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2560 08:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง (อำเภอปลาปาก)...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จะดำเนินการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 8 ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งนางสาวสุมาลี คำภูษา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค Boot Camp จากเงินงบประมาณ ที่โอนจัดสรรที่ศูนย์ฯ

Comments