การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ การนำเสนอผลการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561

โพสต์26 พ.ค. 2562 01:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2562 02:08 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานดครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) : การวิจัยแบะพัฒนานวัตกรรมแลกเป้าในปีงบประมาณ 2561 โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการทำวิจัย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
       ในการนี้ สพฐ. ให้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งนักวิจัยในสังกัด ตามรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดส่งเอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมหนังสอราชการนำส่งเอกสารจากต้นสังกัด  ส่ง สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และแจ้งให้นักวิจัย เข้าร่วมการประชุมปฏฏิบัติการจัดการความรู้ การนำเสนอผลการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยเบิกค่าพาหนะจากทุนอุดหนุนวิจัยที่ได้รับ รายละเอียดดังที่ส่งมาพร้อมนี้
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้ง นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร ครูโรงเรียนบ้านสร้างหิน ทราบและดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น