การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์20 ก.พ. 2562 21:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 21:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี และโรงเรียนบ้านนาดอกไม้...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทยโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารารยณ์เจงเวง) เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ของแต่ละกิจกรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และตัดสินผลการแข่งขันตามประกาศ เข้าร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมการแข่งขันและสร้างแบบทดสอบ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทวานิเทศ อาคารนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1...คลิกอานรายละเอียดเพิ่มเติม