การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

โพสต์12 มิ.ย. 2561 21:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 22:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อประโยชน์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาดังกล่ว จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน โดยให้ศึกษารายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา และส่งผลงานการดำเนินงานโรงเรียนละ 4 เล่ม ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม