การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

โพสต์2 เม.ย. 2562 21:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2562 21:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)....ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืนด้วยกรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน โดยประกาศเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด เขตละ 2 โรงเรียน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ได้วางแผนฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกทุกโรง ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เมษายน 2562
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เข้าร่วมโครงการฯ จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาเข้าับการพัฒนาดังกล่าว ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม