การคัดเลือก และยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

โพสต์19 ธ.ค. 2559 01:49โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2560 02:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในสังกัดทุกแห่ง... ด้วย สพฐ. มีนโยบายส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้  Active Learning โดยดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยระยะแรก ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้ผู้เรียนสนุกกับการทำกิจกรรม ต่อมา ได้ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมในห้องเรียน และกอจกรรมเพิ่มเวลารู้สัมพันธ์กัน และต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงจัดให้มีการคัดเลือก และยกย่องครูที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning และจะได้นำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ครูนำไปปรับใช้ รางวัลแบ่งเป็น 2 รางวัล (รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ) สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในสังกัดทุกโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้ส่งผลงานไปที่ e-mail : nirat sang@hotmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่หน้า 2 ของประกาศ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม