การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์17 เม.ย. 2561 23:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 23:39 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด....ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากบริษัท SCG จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติ และการศึกษาไทย โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัะยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับละ 2 รางวัล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล และได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งรายงานประวัติและผลงานที่สำเร็จต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เอ 4 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ส่งไปที่โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร/โทร. : 02-2527987 , 02-2185245 E-mail : contact@scisoc.or.th นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เห็นว่าโครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจ ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ส่งผลงานตามวัน เวลา ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียด