การคัดกรอง และวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โพสต์9 ม.ค. 2560 20:43โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 20:44 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย สพฐ. พิจารณาแล้วเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ วางแผนดำเนินการคัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนที่เปิดสอน โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำชั้นร่วมกับหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ และอื่น ๆ มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และดำเนินการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิชาวยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่า เป็นคนพิการ พ.ศ. 2556 โดยนำข้อมูลที่ได้จากการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลมาพิจารณาประกอบการคัดกรอง เช่น ลักษณะทางกายภาพด้านร่างกาย ความสามารถทางการเรียน ผลการเรียน ผลการประเมินด้านการอ่าน เขียน พฤติกรรมการปรับตัว เป็นต้น ให้โรงเรียนในสังกัดปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลนักเรียนพิการที่ได้รับจากการคัดกรอง ครั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 ในระบบ SET ที่ http://106.0.176.62/specialbasic พร้อมยืนยันข้อมูลหน้าในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ดังนั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลหน้าระบบสารสนเทศ SET ของโรงเรียน...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                หนังสือราชการ