การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Google forms) จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์17 ต.ค. 2562 08:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 08:11 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบท้าย)...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นชอบให้ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานตามสภาพจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งนำเสนอแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัด ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเข้าตอบแบบสอบถาม โดยสแกนแบบสอบถามตาม URL : https://bit.ly/๒ku๔ldl หรือสแกนตาม QR CODE ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม