การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team"

โพสต์17 เม.ย. 2560 21:03โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2560 21:03 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครพนม,สุนทรวิจิตร,เรณูวิทยาคาร,บ้านหนองปลาดุก,หนองสังข์ราษฎร์บำรุง,บ้านผึ้ง,บ้านกุตาไก้,ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้),บ้านดอนแดงเจริญทอง และ ชุมชนหนองฮีสามัคคี...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการพัฒนาครู และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team" เขตละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน (ดังรายชื่อแนบ) ในรุ่นที่ 4 เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด ให้ผู้เข้าร่วมตอบแบบตอบรับไปยัง e-mail : Kamsopa.ploy@gmail.com หรือ tainy_biology52@hotmail.com ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรของท่าน ตอบแบบเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียด
        

Comments