การดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

โพสต์26 มิ.ย. 2561 03:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 03:10 ]
เรียน ...ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพฐ. มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ที่มีการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในช่วงเช้าการตรวจสุขภาพของเด็กและการนอนพักผ่อนในช่วงบ่าย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของเด็กให้ได้มาตรฐานที่ 1 (ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
        ในการนี้ สพฐ. ขอให้ สพป.ทุกแห่ง กำชับให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันในช่วงเช้า การตรวจสุขภาพของเด็กอย่างเคร่งครัดเพื่อตรวจอบความผิดปกติหรืออาการไข้ และสังเกตความผิดปกติของร่างกาย ตามเครื่องมือแนวทางการประเมินด้านสุขภาพอนามัย 9 รายการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        2. การนอนพักผ่อนของเด็กในช่วงบ่าย ให้กำชับเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์และเครื่องนอนเด็ก โดยให้เด็กนำกลับไปให้ผู้ปกครองทำความสะอาดทุกวันศุกร์ และนำกลับมาโรงเรียนในวันจันทร์ ทั้งนี้ครูต้องตรวจความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องนอนทุกสัปดาห์ รวมทั้งให้เด็กทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพเด็ก
        3. ดูแลรักษาความสะอาดเป็นระเบียบของห้องเรียน ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นเด็กในห้องเรียนปฐมวัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทหมุนเวียน เหมาะแก่การจัดประสบการณ์ในห้องเรียนปฐมวัย
        ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและสุขนิสัยที่ดีของเด็ก รวมทั้งเพื่อปกป้องโรคระบาดในเด็ก เช่น โรคมือ เท้า ปาก ที่ระบาดในช่วงฟดูฝนนี้ จึงขอให้โรงเรียนทุกแห่งถือเป็นนโยบายหลักสำคัญที่ต้องปฏิบัติทุกโรงเรียนอย่างเร่งด่วน และผู้อำนวยการโรงเรียนควรนิเทศห้องเรียนปฐมวัยอย่างจริงจัง หากมีเหตุไม่ปกติเกิดขึ้น ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม