การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 ส.ค. 2561 04:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 04:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย นั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือวัดความสามารถในการอ่านการเขียน และประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จาก สพฐ.
        เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวตถุประสงค์ของโครงการ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ดำเนินการประเมินผล ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 4
        2. ให้โรงเรียนกำชับให้ผู้รับผิดชอบทุกคนไม่ให้เผยแพร่เครื่องมือดังกล่าวในทุกช่องทาง เมื่อดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-MES) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะส่งเครื่องมือดังกล่าวให้ทางระบบ AMSS++  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
        4. ให้โรงเรียนวางแผนการประเมินในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 สพป.นครพนม เขต 1 จะแต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศติดตามในโครงการดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม