การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการประกันคุณภาพและคืนโรงเรียนดีมีคุณภาพแก่ชุมชน

โพสต์18 พ.ค. 2561 02:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2561 02:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการประกันคุณภาพ และคืนโรงเรียนดีมีคุณภาพแก่ชุมขน โดยมีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามกรอบแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สพฐ. 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนาของคณะทำงาน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 4 ประเมิน คัดเลือกโรงเรียนรับรางวัล IQA AWARD ของ สพฐ. กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงาน
        มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ให้คณะทำงานตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ศึกษาหารูปแบบในการแก้ปัญหา และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในแต่ละอำเภอ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาของเขตพื้นที่ต่อไป
        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้เข้าร่วมประชุมวางแผนในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียด