การดำเนินงานโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์23 ก.ย. 2559 02:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2559 02:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้แต่งตั้งกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิของเชตพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ระว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึง 20 กันยายน 2559 นั้น  บัดนี้การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว เข้าร่วมประชุมและสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  เวลา 13.00 น.  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments