การดำเนินงานโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์23 ก.ย. 2559 01:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2559 10:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะวิทยากรปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนา สร้างเครื่องมือ และเป็นวิทยากร ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม นั้น บัดนี้การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะของคณะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้คณะวิทยากรตามคำสั่งฯ ร่วมปรึกษาหารือ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  เวลา 09.00 น.  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  
Comments