การดำเนินงานโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

โพสต์15 ส.ค. 2559 03:48โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2559 04:24 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน... ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไปแล้วนั้น สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมวางแผนกำหนดแนวทางในการพัฒนา และสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ เวลา 09.00 น. และร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมหนองยึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม เวลา 08.30 น. โดยเบิกงบประมาณจากโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                                                     3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ แผ่นที่ 2
                                                     4. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ  แผ่นที่  3
Comments