การดำเนินงานจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ประจำปี 2561

โพสต์7 พ.ย. 2561 02:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 02:56 ]
เรียน ผู้อำนวยกรโรงเรียนอนุบาลนครพนม ตามที่ สพฐ. โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบหมายให้ สพม.เขต 32 ดำเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และบูรณาการกับงานมหกรรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ขอให้โรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดำเนินการ ดังนี้
        1. ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมใบสมัครการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ใบสมัครเข้าร่วมเวทีศักยภาพด้านการสื่อสารสองภาษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-6 ส่งข้อมูลไปยัง e-mail : panuwat.pur@gmail.com ภายใน 15 พฤศจิกายน 2561
        2. ให้โรเรียนดำเนินการจัดนิทรรศการ จัดเตรียมเอกสารและรายงานต่าง ๆ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 16.11 น. ในพื้นที่ขนาด 3 X 1.50 เมตร โต๊ะ กว้าง ยาว 0.45 x 1.20 เมตร  จำนวน 3 ตัว พร้อมนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเอนกคุณาคาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
        3. โรงเรียนที่ไปจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง พาหนะในการเดินทางโรงเรียนละไม่เกิน 5,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนนำสำเนาหนังสือการขออนุญาตไปราชการ และหนังสือการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปด้วย เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หากมีปัญหาใด ๆ กรุณาสอบถามไปที่ สพม. เขต 22 โทรศัพท์ 0 4251 6218  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....