การดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์5 ก.ค. 2562 07:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 07:15 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และได้จัดทำปฏิทินการดำเนินการพัฒนาในแต่ละห้วงเวลา คือ ระยะ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน และ 4 เดือน ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
        เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนมอบให้ครูในสังกัดทุกคนได้ศึกษา และดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินการพัฒนาในแต่ละห้วงเวลา โดยเน้นการบูรณาการกับกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา และกิจกรรม/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม