การดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์2 พ.ค. 2560 09:16โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2560 09:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 แต่ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานทั้งในส่วนของแนวทางพัฒนาและแนวทางการประเมินคุณภาพ แต่ขณะนี้มีความชัดเจนที่สามารถดำเนินการได้
        ให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งมาพร้อมนี้ และจัดทำ SAR รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสามารถจัดทำ SAR ในรูปแบบใช้มาตรฐานเดิมทั้งระดับขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัยหรือมาตรฐานใหม่ก็ได้ตามความพร้อมของแต่ละบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments