การจัดตั้งชมรมครูภาษาไทย /ครูคณิตศาสตร์/ครูวิทยาศาสตร์/ครูภาษาอังกฤษ/ครูปฐมวัย

โพสต์19 พ.ค. 2561 06:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2561 06:54 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 มีความประสงค์ให้สำรวจและจัดตั้งชมรมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 จึงมีชมรมที่จะดำเนินการจัดตั้ง ดังนี้ 1) ชมรมครูภาษาไทย 2) ชมรมครูคณิตศาสตร์ 3) ชมรมครูวิทยาศาสตร์ 4) ชมรมครูภาษาอังกฤษ 5) ชมรมครูปฐมวัย ดังนั้น จึงขอให้ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ดำเนินการ ดังนี้
    1. เสนอรายชื่อผู้บริหารหรือครูเป็นคณะกรรมการบริหารงานชมรมครู ทั้ง 5 ชมรม 
    2. เสนอรายชื่อผู้บริหารและครู หรือครูวิชาเอกอื่น ๆ ที่สนใจจะเข้าชมรมที่ตนเองสนใจ ทั้ง 5 ชมรม
ส่งกลับคืน สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อประกาศจัดตั้งชมรม ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียด