การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุนงวดที่ 2 และค่าใช้จ่ายการประชุมทางวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โพสต์27 ส.ค. 2561 01:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2561 01:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)...ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 งวดที่ 2 สำหรับโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2 จำนวน 34 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเว็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย