การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โพสต์28 มิ.ย. 2560 20:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 20:47 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุาลนครพนม บ้านแสนพันหมันหย่อน ธารน้ำใจ บ้านโคกกลาง ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น และบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี..สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) บัญชีจัดสรร  2) แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ด้วย สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center : PEER Center) รายละเอียดดังที่แนบพร้อมนี้
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการที่ส่งมาพร้อมนี้ ตามที่ สพฐ. โอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 963 บง.63 (งบสนับสนุนการดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ PEER Center ข้อ 3 รายละเอียดดังเอกสารแนบพร้อมนี้ และรายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments