การจัดสรรงบประมาณการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพิ้นฐานให้แกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

โพสต์10 ส.ค. 2559 04:17โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม ด้วย สพฐ. ได้อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ครูแกนนำในโรงเรียนต้นแบบ และให้ครูต้นแบบได้วางแผนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม จึงจัดสรรงบประมาณการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่โรงเรียนต้นแบบ โดยมีแนวทางการดำเนินการจัดสรรโอนเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดดตามเอกสารที่แนบ
    
Comments