การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์28 ก.ค. 2561 03:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2561 03:50 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ ปลาปากราษฎร์บำรุง บ้านปลาปากน้อย และโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้นำกิจกรรมร่วมประกวดคัดเลือกตัวแทน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนโกเศศ ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย นั้น
        บัดนี้กิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งผลให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
        1. ประกวดนวัตกรรมด้านการบริหาร ได้แก่ นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ อำเภอธาตุพนม
        2. ประกวดนวัตกรรมด้านครู ได้แก่ นายจงกล วิเศษขลา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม
        3. ประกวด 10,000 คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหาร ได้แก่ นายลิขิต ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
        4. ประกวด 10,000 คุรุชนคนคุณธรรมด้านครูผู้สอน ได้แก่
            4.1 นางรุ่งรัตน์ ชาติชำนิ ครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อำเภอธาตุพนม
            4.2 นางพิสมัย ศรีวรมย์ ครูโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งผู้ที่ชนะการประกวดทั้ง 4 กิจกรรม นำผลงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาก้วย 1 และ 2 โดยนำหลักฐานการขออนุญาตไปราชการ พร้อมด้วยขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปด้วย เพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการครั้งนี้.....คลิกอ่านรายละเอียด