การจัดงานการนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2559

โพสต์1 ก.ย. 2559 10:02โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อฯ บ้านไทยสามัคคี บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง บ้านนาป่ง บ้านนาโดนเก่า บ้านบ่อสะอาด และบ้านนาสีนวล...ด้วย สพม.เขต 29 กำหนดจัดงานการนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2559 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเท็ล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี และขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโครงการโรงเรียนในฝัน  สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งและอนุญาตให้ข้าราชการครูในสังกัดตามรายชื่อในประกาศ เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน โดยเจ้าภาพในการจัดงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ และขอเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่จัดงาน คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments