การจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 18:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:10 โดย npm1 admin ]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะจัดโครงการค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 ในการนี้จึงให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนด และส่งรายชื่อภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 วัน เวลา สถานที่จัดค่ายจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
    1. หนังสือแจ้ง
    2. บัญชีกำหนดจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
Comments